Informatie Bedrijfshulpverlening

Het Nederlandse Instituut voor de Bedrijfshulpverlening
De Primaire Opleidingen
Algemene Taakgebieden en Gedragsprofielen van de BHV-er
De Verzekeringen en het BHV-pasje

Het Nederlandse Instituut voor de Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Het NIBHV is opgericht door het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra) en het Oranje Kruis.
Vanaf 1 mei 1999 is het NIBHV actief als landelijk centrum op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Een andere belangrijke instantie op het gebied van bedrijfshulpverlening is het Nederlands Bureau Brandweerexamens (Nbbe).

Een van de taken van het Nbbe is het bewaken van de kwaliteit van de BHV-opleidingen door middel van certificering.

Het NIBHV :
 • is uitgever van opleidingsboeken en publicaties op het terrein van de bedrijfshulpverlening
 • is als praktijkgericht kenniscentrum actief op het terrein van ontwikkeling en advisering
 • bewaakt de kwaliteit en opleidingen
 • organiseert workshops en voorlichtingsbijeenkomsten

De doelgroepen van het NIBHV bestaan onder andere uit bedrijven, centrale- en lokale overheden, brandweerorganisaties, hulpverleningsdiensten en ( regionale ) opleidingsinstituten zoals Topic Opleiding & Training.
Het NIBHV is samen met de (regionale ) opleidingsinstituten - zowel organisatorisch als kwalitatief - het aangewezen instituut om opleidingen te verzorgen.

     

 De Primaire Opleidingen


In het kader van de bedrijfshulpverlening is door het NIBHV een aantal opleidingen ontwikkeld. Primair zijn er 3 opleidingsniveaus, te weten :

Voor reeds opgeleide bedrijfshulpverleners bestaat de mogelijkheid om bijscholings- en verdiepingscursussen te volgen zoals bijvoorbeeld de opleiding Gevaarlijke stoffen bedrijfshulpverlening en de opleiding Opgeleid Persoon.


Basisopleiding bedrijfshulpverlening
De Basisopleiding bedrijfshulpverlening bestaat uit twee delen : Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming. Beide delen worden afgesloten met een examen.

Ploegleider bedrijfshulpverlening
Ook deze opleiding wordt met een examen afgesloten met als onderdeel presentatie en beoordeling van een huiswerkopdracht.

Hoofd/Coördinator bedrijfshulpverlening
De opleiding Hoofd/Coördinator bedrijfshulpverlening wordt veelal centraal georganiseerd in overleg met de opleidingsinstituten. Naast theorie zal de cursist een opdracht krijgen tot het uitwerken van een casus : Het opstellen van een "bedrijfshulpverleningsorganisatieplan" voor de eigen werkomgeving.
Dit betekent dat de opleiding direct van nut is voor de eigen situatie binnen het bedrijf waar de cursist werkzaam is.

Herhalingscursus Basisopleiding BHV
Het diploma bedrijfshulpverlener heeft een beperkte geldigheidsduur. Topic OT&S adviseert u derhalve om elke bedrijfshulpverlener 1 dag per jaar aan een herhalingscursus te laten deelnemen. Hiermee kunnen zowel kandidaten als werkgevers aantonen dat de bedrijfshulpverleners over voldoende vaardigheden beschikken om aan de wettelijke eisen te voldoen. Op de herhalingsdag moet de kandidaat dan laten zien in welke mate hij of zij de vereiste vaardigheden nog bezit. Wordt deze vaardigheid door de examinator als voldoende beoordeeld dan kan centrale registratie door het NIBHV plaatsvinden.
Het examen bestaat dus alleen uit het praktische deel. Aan dit examen kan ook worden deelgenomen door personen die niet in het bezit zijn van het NBBE diploma bedrijfshulpverlener. De registratie kan plaatsvinden voor alleen het deel Eerste Hulp of alleen het deel Brandbestrijding en Ontruiming of beide delen, die dan wel op dezelfde dag moeten plaatsvinden.

Bijscholing
De werkgever blijft aansprakelijk voor de organisatie, de middelen en de opleiding. Hij is ook aansprakelijk voor het onderhouden van de kennis en vaardigheden van de bedrijfshulpverlener. In navolging van het advies van het NIBHV adviseert Topic OT&S om de bedrijfshulpverlener eenmaal per jaar een herhalingscursus te laten volgen
( dit wil zeggen één dagdeel eerste hulp en één dagdeel brandweertechnisch deel ). Uiteraard kunnen hierover nadere afspraken gemaakt worden.

Certificering
Nadat de toekomstige bedrijfshulpverleners een opleiding doorlopen hebben is het wenselijk de opgedane kennis en vaardigheden te toetsen. De ministeries van Binnenlandse Zaken en koninkrijkrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderschrijven het belang van een toetsing, mits dit door een onafhankelijk examenbureau gebeurt.
Het NIBHV draagt in samenwerking met het NBBe, als onafhankelijk examenbureau, zorg voor de examinering en de landelijke registratie van certificaten en diploma's. Het NBBe certificaat of diploma voor bedrijfshulpverlening levert voor zowel de kandidaat als de werkgever het tastbare bewijs dat men over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt.

Het examen
De Basisopleiding bedrijfshulpverlening bestaat uit twee delen : Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming. Beide delen worden afgesloten met een examen. Elk examen bestaat uit een schriftelijk- en praktijkdeel. Aan het eind van de opleiding worden de kandidaten, aan de hand van dertig meerkeuzevragen, getoetst op hun kennis over bedrijfshulpverlening. Voor het praktijkdeel moeten de kandidaten tijdens hun opleiding een projectopdracht uitvoeren, waarbij ze op praktische vaardigheden worden beoordeeld.
Deze praktijkbeoordeling wordt uitgevoerd door de instructeurs die ook de opleiding verzorgen, aan de hand van de door de NIBHV vastgestelde richtlijnen.
Aan de instructeurs worden door het NIBHV eisen van vakbekwaamheid gesteld, waardoor de kwaliteit van zowel de opleiding als het examen wordt gewaarborgd.

Het diploma
Kandidaten ontvangen het diploma Bedrijfshulpverlener, wanneer zij beide examens met een voldoende hebben afgesloten. Voor de kandidaten die over de juiste vooropleiding beschikken bestaat de mogelijkheid om voor één of beide onderdelen van de Basisopleiding bedrijfshulpverlening vrijstelling aan te vragen. Kandidaten die maar aan één examen hebben deelgenomen en dat voldoende hebben afgerond, ontvangen voor dat deel een certificaat.

     

 Algemene Taakgebieden en Gedragsprofielen van de BHV-er


Door de ministeries van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de opleidingseisen voor de bedrijfshulpverlener in een opleidingsprofiel vastgelegd.
Dit algemene basisniveau garandeert dat de hulpverlener in het bedrijf zijn of haar taken adequaat kan verrichten. Soms kan het nodig zijn om door de aanwezigheid van bepaalde risico's extra eisen te stellen.

Het opleidingsprofiel is een overzicht van kennis en vaardigheden waarover de bedrijfshulpverleners moeten beschikken om hun taken te kunnen uitvoeren.

Bij ieder onderdeel in het profiel is een gedragsniveau aangegeven zoals aangegeven in onderstaande tabel.
Dit gedragsniveau geeft aan wat voor soort gedrag uiteindelijk van de cursist verwacht wordt.
 • Kunnen toepassen van standaardbegrippen, -principes, -regels, -methoden en -technieken.
 • Kunnen verrichten van bepaalde vaardigheden.
 • Bedreven zijn in bepaalde motorische/zintuiglijke vaardigheden.

Eerste Hulp
 • Gevaarlijke situaties als zodanig herkennen en juiste maatregelen nemen ten behoeve van eigen eigen veiligheid en die van het slachtoffer
 • Verplaatsen van slachtoffers in noodsituaties
 • Nagaan wat er met slachtoffers is gebeurd
 • Geruststellen van een slachtoffer
 • Op een juiste wijze zorgdragen voor deskundige hulp

Vaardig zijn in het verlenen van eerste hulp bij :

 • Bewustzijnsstoornissen
 • Ademhalingsstoornissen
 • Bloedsomloopstoornissen
 • Uitwendige bloedingen
 • Diversen

Eerste hulpverlening bij :

 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Botbreuken
 • Oogletsel
 • Diversen

Bewust zijn van afgebakende rol binnen het taakgebied 'Eerste Hulp'


Beperking en bestrijding van een beginnende brand
 • Het beperken en bestrijden van een beginnende brand
 • Gebruik van veiligheidsvoorzieningen
 • (Her) Kennen van de belangrijkste functies van de brandpreventieve maatregelen en voorzieningen
 • Toepassen branddriehoek
 • Ontwikkeling herkennen van de brand
Bewust zijn van afgebakende rol binnen het taakgebied 'Beperking en bestrijding van een beginnende brand'

Communicatie
 • Op juiste wijze melden van een ongeval of brand
 • Bedrijfsintern communiceren
 • Voorzien van relevante informatie aan hulpverleningsdiensten
 • Gebruik van communicatiemiddelen
Bewust zijn van afgebakende rol binnen het taakgebied 'Communicatie'

Ontruiming
 • Begeleiding van een ontruiming
 • Gebruikmaken van de veiligheidsmiddelen
 • Vluchtroute en gebruik ervan
 • Toepassingsmogelijkheden herkennen van vluchtmiddelen

Bewust zijn van afgebakende rol binnen het taakgebied 'Ontruiming'

     

 De Verzekeringen en het BHV-pasje   (* Bron NIBHV)


De Verzekeringen
Voor de kandidaten van een examen Eerste Hulp, Brandbestrijding en Ontruiming of een Herhaling, kan een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. Kandidaten zijn op deze manier tegen ongevallen en aansprakelijkheid tijdens hun werkzaamheden in de functie van bedrijfshulpverlener verzekerd vanaf het begin van de basisopleiding tot een jaar na afgifte van het betreffende certificaat.

De werkgever heeft "bijna" altijd een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering afgesloten voor zijn personeelsleden. Hieronder vallen zaken welke plaatsvinden tijdens de uitvoering van de normale werkzaamheden van de werknemer. Nu is het hebben van BHV-ers een door de ARBO-wet verplichte functie binnen vrijwel ieder bedrijf of organisatie in Nederland. Het hoort dus bij de normale werkzaamheden binnen uw bedrijf of organisatie. Helaas denken veel verzekeraars daar anders over. Zij zien de BHV-taak als een verzwaring van de normale werkzaamheden met extra risico's. U moet zich dus bij verzekeren voor zaken welke plaatshebben tijdens het uitvoeren van de BHV-taak. Bij de ene verzekeraar kan dit zonder problemen, de ander biedt geen oplossing. Bij diegene die wel bereidt zijn de risico's van de BHV te verzekeren lopen de kosten uiteen van enkele eurocenten per dag tot euro's per dag per persoon.

Het NIBHV ( De grootste certificeerder op het gebied van bedrijfshulpverlening ) is met diverse verzekeraars om de tafel gaan zitten. Hieruit is de volgende verzekering tot stand gekomen welke kan ingaan bij het behalen van het diploma BHV of bij het herhalingscertificaat BHV.

In het kort:

Ongevallenverzekering

Dekkingsgebied Calamiteiten, oefeningen en opleiding
Geldigheidsduur Tot 1 jaar na afgiftedatum certificaat of diploma
Wie?
Houders van de certificaten of het diploma
Eerste Hulp
Brandbestrijding en Ontruiming
Herhaling Eerste Hulp
Herhaling Brandbestrijding en Ontruiming
Herhaling BHV- compleet
Diploma BHV
Uitkeringen

A) in geval van overlijden € 25.000
B) in geval van blijvende invaliditeit € 50.000 maximaal

Beperkingen Indien meerdere verzekerden bij één en hetzelfde ongeval zijn betrokken blijft de uitkering aan alle betrokken verzekerden tezamen beperkt tot € 1.000.000
Aansprakelijkheidsverzekering

Dekkingsgebied De aansprakelijkheid van de houder van onderstaande certificaten voor schade welke wordt veroorzaakt in de uitvoering van zijn/haar functie als BHV-er
Geldigheidsduur Tot 1 jaar na afgiftedatum certificaat of diploma
Wie?
Houders van de certificaten of het diploma Eerste Hulp

Brandbestrijding en Ontruiming
Herhaling Eerste Hulp
Herhaling Brandbestrijding en Ontruiming
Herhaling BHV- compleet
Diploma BHV

Uitkeringen Maximaal € 1.000.000 per aanspraak en maximaal € 2.000.000 per verzekeringsjaar
Beperkingen Alleen als er geen andere aansprakelijkheidsverzekering is die dekking biedt.De dekking onder beide polissen is gemaximeerd tot de genoemde bedragen voor alle certificaathouders gezamenlijk. Het NIBHV kan er dus niet voor instaan dat de beschikbare verzekerde sommen onder alle omstandigheden toereikend zullen zijn. De aangeboden verzekering is duidelijk bedoeld voor die situaties waar nog niets of weinig geregeld is. Het beste is natuurlijk als u samen met uw eigen verzekeraar uw BHV-ers binnen het bestaande pakket kan onderbrengen. Is dit inmiddels gebeurd dan is de ongevallenverzekering een extraatje waar hopelijk nooit iemand gebruik van zal hoeven te maken.

LET OP:
Bovenstaande gegevens zijn bedoeld als algemene informatie, hieraan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Het enig geldige document in deze zijn de door de verzekeraar in samenwerking met het NIBHV opgestelde polisvoorwaarden.

Het Pasje
Vanuit diverse bedrijfstakken is het verzoek aan het NIBHV gedaan om iets anders te krijgen dan het certificaat of diploma waarmee duidelijk kan worden gemaakt dat men in het bezit is van een BHV-diploma. Diverse opties zijn door het NIBHV onderzocht.

Het meest effectieve is dat iedereen die vanaf heden het Diploma BHV of het herhalingscertificaat BHV-compleet (dus Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming) behaald, in bezit wordt gesteld van een pasje op creditcard formaat, welke voorzien is van naam, voorletters, geboortedatum en geldigheidsduur (deze is gelijk aan die van het certificaat).